دریافت تضمین از مشارکت کنندگان محترم جهت عدم تخلف از مقررات (ارزی شدن غرفه)

یک تضمین بابت عدم تخلف از مقرارت (ارزی شدن غرفه) از شرکت ها دریافت میگردد. لذا به اعتبار رسید صادره از سوی امور مالی شرکت ضروری است حداکثر تا تاریخ 98/09/15 نسبت به تحویل گرفتن چک مذکور با ارائه رسید از شرکت اقدام گردد. در غیر این صورت و پس از پایان تاریخ اعتبار, رسید صادره از درجه اعتبار ساقط و چک توسط امور مالی این شرکت ابطال و معدوم خواهد گردید و با عنایت به اینکه در موعد مقرر جهت استرداد چک اقدام نگردیده است در سالهای آینده بجای اخذ چک تضمین وجه نقد بابت ضمانت از آن شرکت محترم اخذ خواهد شد.